Dyshemetë
për ambiente
te jashtme

Kualiteti mbi te gjitha

Dyshemetë
Antistatike

Kualiteti mbi te gjitha

Dyshemetë
Dekorative

Kualiteti mbi te gjitha

Dyshemetë
Industriale

Kualiteti mbi te gjitha

Dyshemetë
Sportive

Kualiteti mbi te gjitha

FIND US

Rr.Industria 72000 Shtime, Kosovë
E-mail:info@kalaja-epox.com
Mob: +377 (0) 44 228 470, +386 (0) 49 228 470

http://www.kalaja-epox.com